วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ทะเบียนที่อยู่/โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ของศิษย์เก่า มจร.รุ่น ๑๙

ทะเบียนที่อยู่/โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ของศิษย์เก่า มจร.รุ่น ๑๙ 

๑.ท่าน ผศ.แสวง สาระสิทธิ์
๑๙/๙ ซ.อยู่สุข ถ.เลย-เชียงคาน
ต.กุดป่อง จ.เลย ๔๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๑๑๔๖๖,
๐๘๑-๖๖๑๔๖๕๓
๒. ท่านบุญ ชมพู
๑๖๘ ชุมชนมหาชัย ถ.มหาชัยดำริห์
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓ข๗๒๓๒๖๕,
๐๘๑-๑๘๓๓๕๑๓
๓. ท่านสงวน ภูหนองโอง
๒๒๕/๑๖ ซ.สิทธิชัย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
๐๘๖-๕๗๐๐๓๒๓
๔. ท่านมนูญ วรรณสุพริ้ง
๓๓๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนรัง ต.สาวลี
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๓๔๒๖๘๙
๕. ท่าน ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
๑๐๘/๑๒๐ ซ.มิตรภาพ ๑๘ บ้านหนองแวง
หมู่ที่ ๑๔ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๕๖๘๗,
๐๘๑-๙๗๕๖๑๑๙
๖. ท่านเริงณรงค์ แก้วเนตร
๑๘๗ ซ.ร่วมพัฒนา ๑ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๗๔๒๗๔๗
๗.ท่าน ร.ท.ดร.ปรีชา หอมประภัทร
มหาวิทยาลัยอีสาน ถ.ขอนแก่น-มัญจาคีรี
ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๓๓๒๓๘๐
๘.ท่านดุสิต โสภิตชา
๔๔ ซ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๗-๐๗๘๓๔๖๙
๙.ท่านสุรสีห์ ยุวรานุกูล
ร.ร.เทคนิคพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
วัดพระโต บ้านปากเซ
อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๘๗-๐๒๖๒๖๒๙
๑๐. ท่านพระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม(พระมหากำพร้า อคฺคทตฺโต)
๓๔ วัดอรุณราชวราราม คณะ ๗
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๘๙๑๑๑๓๓,
๐๘๙-๐๗๙๑๕๖๗
๑๑.ท่านเชษฐ์ชวาล บุญงอก
วิทยาลัยหมอพราหมณ์ ๑๙๙ หมู่ที่ ๑
ต.ขามใหญ่ ฮ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๖๙๙๗๕
๑๒.ท่านโรม กัลยารัตน์
๕/๑ ซ.มโนรมย์ ๒ ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง ๔๙๐๐๐
โทรศัพท์ ๔๙๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๒๐๐๘๑๘
๑๓. ท่านสมบูรณ์ สาทลาลัย
๘๒/๒๙ ถ. สระโบราณ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๔๕๙๕๘๒
๑๔. ท่านอธินันท์ ธรรมธิวัฒน์
บริษัท ตรอกจันทร์แก๊ส จำกัด
๒๖/๑๖ ถ.จันทร์ตัดใหม่ เขตสาทร
กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๙๖๑๒๒๘
๑๕.ท่านธีรวุฒิ(สมศรี) รัตนบันรินทร์
บ้านโคกเพชร ต.พรสำราญ
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๘๐-๑๕๘๙๓๙๐
๑๖. ท่านสฤษดิ์ ปังศรี
๗๘ หมู่ที่ ๑๙ ถ.เลี่ยงเมือง
ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓ข๕๑๔๖๘๕,
๐๘๙-๘๖๓๐๑๑๖,
๐๘๐-๓๒๒๘๗๕๖
๑๗. ท่านเนียม จันทร์ทิพย์
๒๖๔/๑ หมู่ที่ ๑๑ ต.หญ้าป้อง
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๒-๒๔๔๖๐๙๙
๑๘. ท่านบุญรักษ์ อำไธสง
๗๗๑/๔๗ หมู่ที่ ๖ ต.จอหอ
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๑๙. ท่านสมบูรณ์ ประจันบาล
๑๒/๑๑ หมู่ที่ ๔ ต.บึงน้ำร้อน
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐
(ทราบว่าอยู่สหรัฐอเมริกา)
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๒๐. ท่านเชิด ถิรเกียรติกุล
๑๕/๑๔๑ หมู่บ้านกัญญาเฮาส์ ๓
ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๐๖๕๓๙๕,
๐๒-๗๕๙๐๐๓๖
๒๑.ท่านวีระชัย ไชยงาม
๒๖๗ หมู่ที่ ๔ ต.น้ำพอง
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๔๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๒๒. ท่านพุทธา ภักดี
๘๔ หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านเอื้อง
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ๔๘๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๘๒-๓๐๕๘๑๖๗
๒๓ ท่านพลเรือตรี รศ.ทองใบ หงษ์เวียงจันทร์
๕/๓๒๓ หมู่บ้านประชานิเวศฯ ๒ ระยะ ๓
ซ.๒๒ ถ.สามัคคี ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๓๘๐๔๙๑
๒๔. ท่านบุญมา กองเสนา
๓๐/๑๔๕ หมู่ที่ ๒ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๔๒๑๙๗๔
๒๕.ท่านสุวรรณ ศรีกัมพล
๔๖ หมู่ที่ ๓ ต.ไร่ไขว่
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๒๖. ท่านฉลอง ชมวนา
๕๔ หมู่ที่ ๕ ต.ไผ่ลิ่ว อ.ดอนผุด
จ.สระบุรี ๑๘๑๒๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๒๗. ท่านพลตรีเฉลิมชัย เสียงใหญ่
๙๗ ซ.อ่อนนุช ๗๐/๑ แยก๒-๒
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๒๘. ท่านประภัทร ปองนาน
๕๕ หมู่ที่ ๘ ต.อิสาน
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๒๙. ท่านพิชัย สตารัตน์
๒๑๑๒/๑๙ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๓๐. ท่านพิสิทธิ์ จันทสาร
๓๕๘/๑ หมู่ที่ ๑๙ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๓๑. ท่านรังสรรค์ ฟ้าสุธานี
๘ หมู่ที่ ๔ ต.หน้าเมอง
อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๘๐
๓๒. ท่านวรเวทย์ ทองจันทร์
๒๗๔ หมู่ที่ ๑๓ ต.โพนแพง
อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ๔๓๑๒๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๓๓. ท่านสมศักดิ์ เย็นเสมอ
๙๔ หมู่ที่ ๔ ต.บ้านหม้อ
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๓๔. ท่านสวัสดิ์ จันทร์เต็ม
๒๖๖ หมู่ที่ ๒ ต.หานโพธิ์
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ๙๓๑๓๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๓๕.ท่านสมนึก คงชื่น
๑๐๖/๔๒ ถ.บางแวก
แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๓๖. ท่านเฉลิม พลคำเวียง
๓๓ หมู่ที่ ๑ ต.นาทอง
อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ๔๔๑๖๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๓๗.ท่านนวม รอดวินิจ
๑๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.คูขาด
อ.คง จ.นครราชสีมา ๓๐๒๖๐
โทรศัพท์ มีข้อมูล
๓๘. ท่านบุญธรรม บัวทอง
๙๙๖ หมู่ที่ ๗ ต.นอกเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
๓๙ ท่านบุญมี ปาละวงศ์
๑๗๐ หมู่ที่ ๑๖ ต.สวาท
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ๓๕๑๒๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๔๐ ท่านพันเอกประยูร คุ้มภัย
๑๒ ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๔๑.ท่านสถิต ผลจันทร์
๑ หมู่ที่ ๗ ต.บุ่งคล้า
อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย ๔๓๑๔๐
ทราบว่าอยู่สหรัฐอเมริกา
๔๒.ท่านเลิศสมัย ไชยเชษฐ์
๕๓ หมู่ที่ ๑๒ ต.คำบ่อ
 อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ๔๗๑๕๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๔๓ ท่านองอาจ ศรีชมพู
๙๓ หมู่ที่ ๘ ต.น้ำโสม
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ๔๓๑๑๐
๔๔. ท่านธเชนทร์ สาระพันธ์
๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ต.วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ๔๑๑๙๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๔๕. ท่านพัลลภ มัชแมน
๕ หมู่ที่ ๑๐ ต๋ท่าตูม
อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
๖. ท่านสำราญ ศานติศรัณยู
๓๗/๘๐ หมู่ที่ ๔ ต.เขาแร้ง
อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐
ทราบว่าอยู่สหรัฐอเมริกา
๔๗. ท่านไตรี แก้วทอง
๓๑/๘๐ หมู่ที่ ๔ แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทรศัพท์ ไม่มีข้อมูล
-----------------------------------------------------------------
ศิษย์เก่า มจร.รุ่นที่ ๑๙ ที่ไม่ทราบที่อยู่
๑.ท่านชวลิต เต็มพร้อม
๒.ท่านลด บุญพร้อม
๓.ท่านสิทธิพงศ์ ราศี
๔.ท่านเด่นชัย สันตยากร
๕.ท่านพิชิต เอมหงส์
๖.ท่านสงบาง เทพศรเมือง
๗.ท่านบัณฑิต สุชีวกุล
หมายเหตุ หากทราบท่านทราบที่อยู่ของทั้ง ๗ ท่านนี้ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย
-------------------------------------
ไปสู่ธรรมชาติแล้ว ได้แก่
๑.ท่านสว่าง แก้วจันทร์ เมื่อปี ๒๕๒๕
๒.ท่านมงคล คำมา เมื่อปี ๒๕๓๒
๓.ท่านคำนวณ ศิริพล เมื่อปี ๒๕๓๕
๔. ท่านศิริ ด่านสมัคร์ เมื่อปี ๒๕๕๐
๕.ท่านบุญรอด บุญจิระสวัสดิ์ เมื่อปี ๒๕๕๓
๖. ท่านเปลื้อง พลโยธา เมื่อปี ๒๕๕๓
๗.ท่านเฉลิม หนองหาร เมื่อปี ๒๕๕๓
๘.ท่านฤทธิ์ พูนสวัสดิ์ ไม่ทราบปี